Thứ tự bấm cáp mạng RJ-45

Nhờ tạp chí hướng dẫn cho tôi cách bấm cáp mạng RJ-45 kết nối 2 máy tính với nhau và kết nối máy tính với hub/switch. Xin cảm ơn!

Bạn có thể chọn chuẩn T568A hoặc T568B (xem hình minh họa phía dưới). Thông thường, nhiều người chọn chuẩn T568B.

Dùng cáp straigh-thru (cáp thẳng) để nối máy tính với hub/switch.

Dùng cáp crossover (cáp chéo) để nối 2 máy tính với nhau hoặc 2 hub/switch với nhau.

Nguyên tắc giúp dễ nhớ: nối 2 thiết bị cùng loại với nhau thì dùng cáp crossover. Tuy nhiên, nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ, bạn nên đọc tài liệu hướng dẫn đi kèm với thiết bị.

Từ khóa: kbCrossOver, kbStraight-Thru, kbT568A/B