Hỗ trợ kinh phí, chuyển giao công nghệ cho giải pháp sáng tạo kỹ thuật TP.HCM

Các đề tài, giải pháp đạt từ giải Ba trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu thử nghiệm, chuyển giao công nghệ ứng dụng vào thực tế.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở KHCN TP.HCM, Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn TP.HCM và các Sở - Ban ngành tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Hội thi nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM.

Đối tượng tham gia dự thi là có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp.

Người tham gia dự thi phải có đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và áp dụng từ những năm gần đây đều có thể tham dự hội thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể hoặc đơn vị, tổ chức của Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu để tạo ra giải pháp kỹ thuật.

Ban tổ chức Hội thi sẽ tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi thuộc 07 lĩnh vực: Giải pháp/công nghệ xây dựng Thành phố thông minh; Điện, điện tử, Công nghệ thông tin, viễn thông; Cơ khí và tự động hóa, giao thông; Công nghệ sinh học, nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm; Công nghệ vật liệu, xây dựng, thủy lợi, phòng chống ngập lụt đô thị; Công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Y tế, giáo dục chuyên nghiệp và Đại học.

Ban tổ chức thành lập Hội đồng khoa học theo chuyên ngành để đánh giá các đề tài khoa học tham gia Hội thi. Tiêu chí đánh giá của Hội đồng khoa học là: Tính mới và sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, vật liệu vi sinh… sẽ được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố, và sẽ được sơ tuyển để tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc.

Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, ngành, quận trở lên, đã được nghiệm thu đạt từ lọai Khá trở lên, đáp ứng các điều kiện tham dự Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam VIFOTEC, sẽ được Ban Tổ chức Hội thi Thành phố chuyển tiếp tham dự Giải thưởng VIFOTEC.

Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký từ nay đến trước ngày 31/12/2018

Theo khám phá 

Từ khóa: Châu Tấn, chuyển giao công nghệ, thành phố thông minh, truyền thông khoa học công nghệ