Doanh nghiệp được gì khi tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

GTCLQG giúp các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội học hỏi kinh nghiệm về quản lý chất lượng và chia sẻ thành công của mình thông qua các cuộc hội thảo, họp báo và chuyên đề quản trị chất lượng.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

GTCLQG được thiết lập trên cơ sở áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Balrige của Mỹ. Vì thế việc tham dự GTCLQG giúp các tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản phẩm,… cụ thể:

- Thông qua việc viết báo cáo tham dự theo 7 tiêu chí GTCLQG, các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội để tự học hỏi, tự kiểm tra đánh giá một cách khách quan hệ thống quản lý nói chung và quản lý chất lượng nói riêng. Từ đó tổ chức, doanh nghiệp có các biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót hoặc sai lỗi trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, có các cải tiến phù hợp giúp các tổ chức, doanh nghiệp tự điều chỉnh các hệ thống quản lý và đẩy mạnh chất lượng trong toàn bộ tổ chức để tạo ra sự phát triển bền vững cho tổ chức, doanh nghiệp mình.

- Các tổ chức, doanh nghiệp được các chuyên gia đánh giá và chấm điểm theo 7 tiêu chí GTCLQG đảm bảo tính khách quan, công bằng. Điều đó sẽ giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có thể biết được trình độ quản lý, quy mô và phương thức hoạt động của doanh nghiệp mình. Qua đó sẽ giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có những định hướng trong đầu tư đổi mới và cải tiến hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao hơn.

- Các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội học hỏi kinh nghiệm về quản lý chất lượng và chia sẻ thành công của mình thông qua các cuộc hội thảo, họp báo và chuyên đề quản trị chất lượng.

Ngoài ra, khi tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về tổ chức, doanh nghiệp, được sử dụng biểu trưng (lôgô) của GTCLQG trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

GTCLQG bao gồm giải Vàng chất lượng Quốc gia và giải Bạc chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Để đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia thường niên liên hệ:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 08.393072004 - Fax: 08.393.07.206 

Từ khóa: Châu Tấn, giải thưởng chất lượng quốc gia, truyền thông khoa học công nghệ