UPSHIFT demo day 2018

UPSHIFT demo day 2018 diễn ra tại SIHUB là sự kiện tổng kết hành trình 1 năm quay lại của UPSHIFT giao lưu với các dự án đợt 1 cũng như nghe 5 dự án khởi nghiệp xã hội xuất sắc nhất đợt 3 UPSHIFT trình bày các thành quả của mình và kêu gọi thêm vốn đầu tư.

 

Từ khóa: Châu Tấn, hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp, SIHUB, truyền thông khoa học công nghệ