Sở KHCN ký kết giao ước thi đua đổi mới sáng tạo để xây dựng TP.HCM

Ngày 4/4/2018, tại Sở KHCN TP.HCM đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban thi đua - Khen thưởng Thành phố và khối thi đua 2 gồm các đơn vị Sở KHCN, Sở Tài chính, Sở KHĐT, Sở NT&PTNT, Sở TTTT và Viện nghiên cứu phát triển Thành phố.

Thực hiện phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động của TP.HCM năm 2018 "Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại", các thành viên Khối thi đua 2 đã thống nhất giao ước thực hiện hàng loạt nội dung thi đua.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở KHCN TP.HCM.

Đầu tiên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch do UBND TP.HCM bàn giao và kế hoạch do các đơn vị đề ra từ đầu năm. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách, công tác phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra hỗ trợ các quận huyện và các sử ban ngành liên quan. Đảm bảo công tác tham mưu cho UBND TP.HCM trong xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý ngành...

Cùng với đó, các thành viên Khối thi đua 2 tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật gắn liền với thực tế. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng công chức đạt tiêu chuẩn theo quy định chung của Thành phố.

Các đơn vị cần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác thi đua ken thưởng, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, thành tích và công khai, công bằng. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình và điển hình...

Từ khóa: Sở KHCN TP.HCM