Kiến nghị về xây dựng mô hình một cửa điện tử

(PCWorldVN) UBND TP.HCM vừa kiến nghị các Bộ, ngành đầu tư thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình một cửa điện tử từ Trung ương đến địa phương.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Văn phòng UBND TP.HCM, để triển khai hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, UBND Thành phố vừa kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương đầu tư thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình một cửa điện tử (từ Trung ương đến địa phương), tránh tình trạng mỗi đơn vị, mỗi ngành, mỗi quận tự xây dựng hệ thống theo chuẩn riêng, không đồng bộ, gây lãng phí và khó khăn trong việc kết nối và trao đổi thông tin; triển khai đồng bộ việc kết nối hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung và đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử nhằm khắc phục tình trạng xử lý, trao đổi thông tin chủ yếu bằng phương pháp thủ công như hiện nay.

Ảnh minh họa.

Thành phố (TP) cũng kiến nghị các Bộ, ngành liên quan cũng cần tháo gỡ những bất cập tại các văn bản do Trung ương ban hành để tạo sự thông thoáng về hành lang pháp lý, tạo điều kiện để Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phát huy được tối đa hiệu quả; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trên các phương tiện thông tin đại chúng; quy định chính thức về biên chế, tiêu chuẩn công chức cho đội ngũ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp.

Hoàn thiện mô hình một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước

UBND Thành phố cũng vừa yêu cầu các sở-ngành tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) do Bộ, ngành Trung ương và TP ban hành để kiến nghị bãi bỏ những thủ tục không cần thiết; đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình một cửa liên thông tại sở-ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn; triển khai ngay việc liên thông điện tử và chuyển giao văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị ít nhất đạt tỷ lệ 80% trong năm 2016; nhân rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các quận-huyện còn lại; lập danh mục những lĩnh vực, TTHC liên thông một cửa điện tử.

Từ ngày 20/7/2016, các sở-ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn sẽ chấm dứt việc phát hành thư mời họp bằng giấy (trừ thư mời mật và tổ chức các sự kiện lễ hội).

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các sở-ngành, quận-huyện xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2016.

UBND TP hồi cuồi tháng 6 đã ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, TP xác định mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ, phục vụ dân và doanh nghiệp không điều kiện, trên tinh thần hết sức cầu thị, sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục để phục vụ tốt hơn; tập trung cải thiện nâng cao điểm cả sáu nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI của TP.

UBND TP sẽ tổ chức hội nghị quán triệt đến Giám đốc các sở-ngành; Chủ tịch UBND quận-huyện; Chủ tịch UBND phường-xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; đảm bảo chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và tạo điều kiện để người dân tham gia sâu, rộng vào việc đánh giá kết quả thực hiện.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm, các phường-xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận-huyện để tổng hợp; các sở-ngành, UBND quận-huyện báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND TP.

 

 

Từ khóa: chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, dịch vụ hành chính công, ISO điện tử, Tố Như, truyền thông khoa học công nghệ