TP.HCM: Chuyển giao tiến bộ KHCN về nông nghiệp

(PCWorldVN) Từ năm 2021 đến năm 2025, Thành phố sẽ xây dựng ít nhất 100 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH-CN có hiệu quả.

UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2025 (theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố sẽ xây dựng ít nhất 120 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH-CN có hiệu quả; xây dựng ít nhất 20% mô hình liên kết ứng dụng KH-CN theo chuỗi giá trị hàng hóa; chuyển giao ít nhất 150 lượt công nghệ mới, tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho ít nhất 50 cán bộ quản lý và 50 kỹ thuật viên cơ sở, khoảng 3.000 lượt nông dân; phấn đấu có ít nhất 1 doanh nghiệp hoạt động chuyển giao KH-CN phục vụ phát triển nông thôn.

Ảnh minh họa.
Từ năm 2021 đến năm 2025, Thành phố sẽ xây dựng ít nhất 100 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH-CN có hiệu quả; chuyển giao 150 lượt công nghệ mới, tiên tiến ở các lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó có ít nhất 20% công nghệ cao; đào tạo ít nhất 50 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ thuật cho ít nhất 3.000 lượt nông dân.. 

Từ khóa: CNTT, khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, truyền thông khoa học công nghệ