Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN

(PCWorldVN) Sở KHCN TP.HCM vừa phát hành thông báo đến các tổ chức và cá nhân về việc tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 5.

Căn cứ Công văn số 2043/BKHCN-TĐKT ngày 15/6/2015 của Bộ KHCN và Công văn số 8953/VP-CNN ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 5, Sở KHCN thông báo đến các tổ chức và cá nhân về việc tham gia đăng ký xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 5 như sau:

Điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (Theo Điều 8, Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/07/2014)

- Công trình đề nghị xét tặng giải thường phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước), được ứng dụng tại Việt Nam.

- Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng.

- Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa.

Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

- Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 1 (một) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 9 (chín) bộ photocopy và 1 bản điện tử của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bao gồm:

- Bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng của tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình.

- Báo cáo tóm tắt công trình.

- Tài liệu liên quan đến việc công bố, văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét tặng giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

- Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

- Đối với công trình nghiên cứu về Việt Nam của tác giả là người nước ngoài mà hồ sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được tổ chức khoa học và công nghệ đề xuất xét tặng giải thưởng xác nhận về sự chuẩn xác của bản dịch ra tiếng Việt.

Cách thức nộp hồ sơ

- Sở KHCN nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 kết thúc vào ngày 15/11/2015. Thời gian được tính theo dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu văn bản đến của Sở KHCN Thành phố.

- Hồ sơ đăng ký tham gia được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3.

- Các quy định tiêu chuẩn, biểu mẫu hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 5 tham khảo tại trang thông tin điện tử của Sở KHCN, địa chỉ www.dost.hochiminhcity.gov.vn, chuyên mục Quản lý khoa học.

Từ khóa: giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Sở KHCN TPHCM