Thông thoáng hơn trong quản lý Internet

Theo NĐ 97/2008/NĐ–CP của Chính Phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thiết lập các trang thông tin điện tử không thuộc dạng “thông tin tổng hợp” thì không cần giấy phép.

Gom hạ tầng và nội dung về một mối

NĐ 97/2008/NĐ–CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet được Chính Phủ ban hành ngày 28/8/2008, thay thế cho NĐ 55/2001/NĐ-CP đã áp dụng trong 7 năm qua.

Theo nghị định (NĐ) mới này, chính sách quản lý nhà nước về Internet đã quy về một đầu mối: phần hạ tầng và phần nội dung thông tin đều thuộc quyền quản lý của bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT). Thứ trưởng thường trực bộ TTTT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ đang giao cho các đơn vị chức năng xây dựng 4 thông tư hướng dẫn, gồm: Thông tư hướng dẫn về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; thông tư hướng dẫn giải quyết tranh chấp tên miền; Thông tư hướng dẫn quản lý trang thông tin điện tử trên Internet. Dự kiến quí I/2009, Thông tư hướng dẫn quản lý trang thông tin điện tử trên Internet sẽ được ban hành. Ba thông tư còn lại sẽ ban hành khoảng tháng 10/2008.

NĐ 97 cũng phân công bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, bộ Tài Chính phối hợp với bộ TTTT xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư, tài chính để thúc đẩy việc sử dụng Internet trong các cơ quan Đảng, Nhà Nước, trường học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đưa Internet đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các bộ, ngành liên quan phối hợp với bộ TTTT trình Chính Phủ ban hành hoặc tự ban hành theo thẩm quyền các quy định; triển khai thực hiện quản lý đối với việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

Thiết lập website không cần giấy phép

So với NĐ 55 thì NĐ 97 có nhiều quy định cụ thể và thông thoáng hơn. Trong phần giải thích từ ngữ của NĐ mới, trang thông tin điện tử trên Internet được phân thành nhiều dạng: gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức khác. Việc phân chia này nhằm xác định dạng cần xin phép hoặc đăng ký với bộ TTTT và dạng không cần xin phép hay đăng ký. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà Nước. Dạng này phải có giấy phép do bộ TTTT cấp. Các doanh nghiệp thiết lập website để cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến thì phải đăng ký với bộ TTTT.

Ngoài các dạng trên, khi các tổ chức, DN thiết lập website và sử dụng Internet để cung cấp dịch vụ ứng dụng chuyên ngành trên Internet thì thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định liên quan của NĐ. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thiết lập website không thuộc các dạng trên không cần giấy phép và không cần đăng ký. Các cơ quan báo chí đã được cấp giấy phép hoạt động báo điện tử theo quy định của pháp luật về báo chí nghiễm nhiên được thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng cho hoạt động báo chí mà không cần xin phép thiết lập website.

                                        CÁC HÌNH THỨC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
- Trang thông tin điện tử trên Internet là trang thông tin hoặc tập hợp trang thông tin phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin trên môi trường Internet, bao gồm trang thông tin điện tử (website), trang thông tin điện tử cá nhân (blog), cổng thông tin điện tử (portal) và các hình thức tương tự khác.
- Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà Nước.
- Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.
Theo điều 3, NĐ 97/2008/NĐ-CP

Lan Uyên